k2FtbBdWr1

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для розташування об’єктів виробничо-комунального призначення на території Львівської міської ради Львівського району Львівської області

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Львівська районна державна адміністрація (вул. Незалежності, 27, м.Кам’янка-Бузька, Львівська обл., 80400).

ЄДРПОУ: 44046683

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Проект детального плану території для розташування об’єктів виробничо-комунального призначення на території Львівської міської ради Львівського району Львівської області є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території розроблено на підставі наступних вихідних даних:

– Розпорядження Львівської районної державної адміністрації від 14.05.21 року №47/02-08/21 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для розташування об’єктів виробничо-комунального призначення на території Львівської міської ради Львівського району за межами населеного пункту»;

– Завдання на розроблення детального плану території;

– План топографічного знімання в М 1:1000, з погодженими інженерними мережами.

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».
 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Дана територія для розташування об’єктів виробничо-комунального призначення розташована в с. Лисиничі, що входить в склад Львівської територіальної громади.

Лисиничі – село у складі Львівської МТГ, Львівська область. Розташоване на північних схилах низькогірного пасма Львівське плато, які спускаються у долину річки Полтви. Із заходу до Лисинич прилягають львівські передмістя, з північного сходу — забудови села Підбірці, а з південного сходу — міста Винники.

Згідно генерального плану м. Львова, село перетинає магістральна вулиця загальноміського значення Тракт Глинянський. Її довжина в межах села становить – 2,3 км. Біля села пролягає залізнична вітка Львів-Красне.

Чисельність постійного населення села Лисиничі становить 2570 осіб. Загальна кількість житлових садибних будинків становить 687, квартир – 22, а житловий фонд становить 62,9 тис. м2.

Територія, яку займає населений пункт, розташована в межах природно-географічної області Малого Полісся і представлена в інженерно-геоморфологічному районуванні Грядовим Побужжям з Винниківською грядою, обмеженою з півночі  Полтвинською міжгрядовою долиною.

У геологічній будові населеного пункту беруть участь крейдяні і четвертинні відкладення. Крейдяні породи залягають в підніжжі гряди, потужність їх досягає сотні метрів, контури крівлі загалом схожі з морфологією сучасного рельєфу. Представлені тріщинуватими мергелями, маастріхтського віку, сильно вивітреними у верхній частині розрізу. Глибина залягання крівлі в межах гряд складає 10-40 м, в межах долини 5-20 м.

На території населеного пункту є наявними струмки та меліоративні канали, великих водних об’єктів немає.

У гідрогеологічному відношенні виділяються два водоносні горизонти.

Четвертинний водоносний комплекс віднесений до долин струмків і покривних відкладень гряд. Глибина залягання в долинах 0,5-3,0 м, на гряді 12-15 м.

Крейдяний водоносний комплекс пов’язаний з тріщинуватою зоною мергелів в інтервалі глибини 20-80 м. Має практично повсюдне розповсюдження в даному районі.

Ґрунтовий покрив району чітко підпорядкований певним географічним закономірностям і відзначається великою різноманітністю за генезисом, механічним складом, водно-фізичними особливостями та родючістю.

На території району виділені такі ґрунтотворні породи:

– продукти вивітрювання крейдових відкладів;

– флювіогляціальні відклади; леси і лесовидні суглинки;

– алювіально-делювіальні відклади; алювіальні відклади.

Проектом детального плану території передбачається влаштування виробничо-складської будівлі, адміністративного корпусу, майстерні, підстанції, пожежна водойма, автостоянки для тимчасового зберігання легкових та вантажних автомобілів, будівлі охорони.

Заплановані об’єкти не відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки

а) Розробка Проекту детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Проект розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від автотранспорту буде незначним та не може призвести до зміни кліматичних умов. При функціонуванні виробничих об’єктів буде створено стаціонарні організовані та неорганізовані джерела викидів.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар будуть мінімальними (ущільнення, перенесення) зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів.

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

– проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

– інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

– проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

– інженерний благоустрій території – санітарне очищення.

б) Безпосередньо на території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, археологічної та історико-культурної спадщини.

в) Зважаючи на географічне положення населеного пункту та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 1. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

 1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

 1. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів та територіального розміщення об’єктів планової діяльності.

 1. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

– доповіді про стан довкілля;

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– дані моніторингу стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 1. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту;

– налагодження централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж території проектування, вулиць та доріг.

 1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків виконання документу державного планування;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Управління архітектури, містобудування та земельних відносин Львівської районної державної адміністрації (вул.Незалежності, 27, м.Кам’янка-Бузька, Львівська обл., 80400).

 1. Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).ДПТ Запісоцька